Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim II kadencji (PRDPPwPK) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego.

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu „Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim w kadencji 2023-2026” do dnia 22 czerwca 2023 r.

Ze względu na zróżnicowaną objętość zgłoszeń zalecamy zgłaszanie kandydatów drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. Zgłoszenia należy kierować do Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby urzędu.