Banery UE

Celem projektu jest wzmocnienie w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 zdolności do zatrudnienia u 191 uczniów szkół zawodowych w branży wiodącej tj. rolniczo-leśnej z ochroną środowiska w CKZ (utworzonego na bazie ZS RCKU w Czernichowie) oraz ZSP w Giebułtowie poprzez poprawę jakości procesu kształcenia w ZSRCKU i ZSP w Giebułtowie we współpracy z otoczeniem w tym z pracodawcami. W ramach projektu nastąpi podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych u co najmniej 132 uczniów z branży turystyczno – gastronomicznej (branża wspierająca) z wyżej wskazanych szkół zawodowych, a także u 120 uczniów ze wszystkich branż nauczanych w ZSRCKU w Czernichowie oraz ZSP w Giebułtowie (uczniowie wezmą udział zarówno w kursach jak i stażach). Ponadto projekt zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 33 nauczycieli zawodu.
W projekcie zaplanowano, iż 302 uczniów weźmie udział w pozaszkolnych formach kształcenia, a 215 uzyska kwalifikacje zawodowe. Podstawowymi działaniami projektu są kursy zawodowe, płatne staże wakacyjne oraz doradztwo zawodowe.
Realizatorem projektu jest Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: https://pcreidn.powiat.krakow.pl/
Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Łączna wartość projektu wynosi 1 218 250,80 zł w tym dofinansowanie 1 096 425,72 (90,00% kosztów kwalifikowanych projektu).