Banery UE

Celem projektu jest wzmocnienie w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 zdolności do zatrudnienia u 280 uczniów szkół zawodowych w branży wiodącej tj. elektryczno – elektronicznej w CKZ (utworzonego na bazie ZSTE w Skawinie) poprzez poprawę jakości procesu kształcenia w ZSTE we współpracy z otoczeniem w tym z pracodawcami. Podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych u co najmniej 100 uczniów z branży turystyczno – gastronomicznej (branża wspierająca) z ww szkoły, a także u 100 uczniów ze wszystkich branż nauczanych w ZSTE w Skawinie i ZS w Świątnikach Górnych. Dodatkowo doskonaleniem umiejętności i kompetencji zawodowych zostanie objętych 16 nauczycieli zawodu z  ZSTE w Skawinie.

Utworzone w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych powstaje jako twór projektowy nie na bazie ZSTE w Skawinie, w strukturze którego funkcjonuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Główną przesłanką warunkującą rozwój tej placówki w branży elektryczno-elektronicznej (wiodąca) i administracyjno–usługowej (wspierająca) jest ścisła współpraca z przedsiębiorcami oraz dynamiczny rozwój przemysłu na obszarze Skawiny i w szerszym ujęciu całego Powiatu Krakowskiego.

W projekcie zaplanowano, iż 480 uczniów weźmie udział w pozaszkolnych formach kształcenia, a 430 uzyska kwalifikacje zawodowe.  Podstawowymi działaniami projektu są kursy zawodowe, płatne staże wakacyjne  oraz doradztwo zawodowe.

Realizatorem projektu jest Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: https://cre-projektue2.powiat.krakow.pl/

Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 2 030 842,50zł w tym dofinansowanie 1 827 758,25zł (90,00% kosztów kwalifikowanych projektu).

Plakat projektu Skawina I