Baner Funduszy Europejskich

Powiat Krakowski realizuje projekt nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach”.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym szczególnie uczniów i uczennic Zespołu Szkół) poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, wprowadzenie możliwości potwierdzania nowych kwalifikacji, angażowanie przedsiębiorców i pracodawców w kształcenie zawodowe i organizację staży dla 40K i 70M, doposażenie szkół zgodnie z wymaganiami rynku pracy i zwiększenie ilości nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w zawodach deficytowych, zwiększenie zdawalności egzaminu maturalnego oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 400 uczniów i uczennic w ramach nowo utworzonego Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 105K i 200 M uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie od 1 maja 2020 do końca września 2023 roku. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia przygotowawcze do matury) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr. W wyniku projektu powstanie nowy CKZ w branży budowlanej wspieranej branżą administracyjno-usługową.

W ramach projektu zaplanowano wyposażenie pracowni techniki urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej, która jest zgodna z branżą wiodącą w ZSP w Krzeszowicach oraz pracowni logistycznej. Natomiast w Zespole Szkół w Skale ze względu na małą ilość oraz wiek sprzętu komputerowego przede wszystkim wskazano konieczność doposażenia pracowni komputerowych, przewidziano całkowitą modernizację pracowni informatycznej i jej wyposażenie w sprzęt.

Wśród działań przewidzianych w projekcie zaplanowano: kursy zawodowe, płatne staże wakacyjne, zajęcia przygotowawcze do matury oraz stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych. Trwałość projektu zapewnią kursy, które są przygotowywane i realizowane bezpośrednio w szkołach objętych wsparciem i będą mogły być kontynuowane w kolejnych latach.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, typ projektu: A. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych.

Łączna wartość projektu wynosi: 2 151 512, 00 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi: 1 936 012,00 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023.

Plakat projektu Krzeszowice