Banery UE

Powiat Krakowski realizuje projekt nr RPMP.10.02.01-12-0019/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II”.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym szczególnie uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie) poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego oraz organizację staży dla 48K i 111M, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do realiów rynku pracy, zwiększenie ilości nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w zawodach deficytowych oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 500 uczniów i uczennic w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 70 K i 210 M uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie od początku września 2020 do końca września 2023 roku. Projektem zostanie objętych także 11 K i 11 M niepełnosprawnych. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia przygotowawcze do matury) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

W ramach projektu zaplanowano między innymi wydatki na doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Wśród działań przewidzianych w projekcie zaplanowano: kursy zawodowe, płatne staże wakacyjne, zajęcia przygotowawcze do matury oraz stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych. Trwałość projektu zapewnią kursy, które są przygotowywane i realizowane bezpośrednio w szkołach objętych wsparciem i będą mogły być kontynuowane w kolejnych latach.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, typ projektu B. Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Łączna wartość projektu wynosi: 2 365 140,60 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi: 2 128 540,60 zł (90,00% kosztów kwalifikowanych projektu).

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023.

Plakat projektu Skawina