Banery UE

Powiat Krakowski realizuje projekt nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II”.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego w tym szczególnie uczniów i uczennic RCKZ w Czernichowie i ZSP w Giebułtowie w branży rolniczno – leśnej z ochroną środowiska (branża wiodąca) oraz branży turystyczno – gastronomicznej (uzupełniająca) poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, wprowadzenie możliwości potwierdzania nowych kwalifikacji, angażowanie przedsiębiorców i pracodawców w kształcenie zawodowe i organizację staży dla 105 uczniów i uczennic, doposażenie szkół zgodnie z wymaganiami rynku pracy i zwiększenie ilości nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w zawodach deficytowych, zwiększenie zdawalności egzaminu maturalnego oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 505 uczniów i uczennic w okresie od 1 września 2020 do końca września 2023 roku.

W ramach projektu w ZSP w Giebułtowie zaplanowano prace związane z adaptacją części budynku “starej kotłowni” na potrzeby pracowni zawodowej w ZSP. Przewidziano również doposażenie obu placówek w pomoce dydaktyczne.

Wśród działań przewidzianych w projekcie zaplanowano: kursy zawodowe, płatne staże wakacyjne, zajęcia przygotowawcze do matury oraz stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych. Trwałość projektu zapewnią kursy, które są przygotowywane i realizowane bezpośrednio w szkołach objętych wsparciem i będą mogły być kontynuowane w kolejnych latach.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, typ projektu B. Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Łączna wartość projektu wynosi: 2 084 826,36 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi: 1 876 326,36 zł (90,00 % kosztów kwalifikowanych projektu).

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023.

Plakat projektu Czernichów