Baner

 


 


Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, iż od dnia 28.12.2018 r. został udostępniony Portal Rezerwacji Wizyty w Urzędzie pod adresem: rejestracja.powiat.krakow.pl

Obecnie uruchomiono możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w zakresie spraw:
– Wnioski o dane z bazy Ewidencji Gruntów i Budynków
– Odbiór zamówionej dokumentacji

Zapraszamy do korzystania !!!!

Portal Rezerwacji Wizyty w Urzędzie został uruchomiony w wyniku  realizacji projektu „e-Administracja w Powiatach Małopolski” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Powiat Krakowski 16 listopada 2016 r. podpisał z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu „e-Administracja w Powiatach Małopolski” w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma charakter subregionalny i będzie realizowany w partnerstwie projektowym Powiatu Krakowskiego (Lider) i Powiatu Limanowskiego (Partner).

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 537 225,29 zł, kwota dofinansowania wynosi 2 652 918,95 zł co stanowi 75% dofinansowania.

Łączny wkład własny: 884 306,34 zł (25%)

Projekt dotyczy e-usług dla obywateli, administracji oraz biznesu.

Przedmiotem projektu jest rozwój i wdrożenie usług elektronicznej administracji, służących podnoszeniu jakości i efektywności procesów administracyjnych oraz zapewnieniu ich dostępności zróżnicowanym grupom odbiorów m.in. poprzez dostosowanie systemu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwość skorzystania z systemu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Udostępnione w ramach projektu usługi umożliwią najwyższy możliwy dla danego zadania stopień komunikacji elektronicznej z klientem poprzez dwustronną komunikację, a nawet spersonalizowanie usługi dla klienta indywidualnego.


30 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się spotkanie Zespołu Projektowego Lidera i Partnera projektu pn. „e-Administracja w Powiatach Małopolski” realizowanego w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie dotyczyło bieżącej realizacji projektu w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. Omówiono stan merytorycznej realizacji projektu z podziałem na działania już zrealizowane oraz będące w trakcie realizacji. W nawiązaniu do postępu rzeczowego oraz finansowego przedstawiono poziom osiągania wskaźników. Przedstawiono i omówiono plan promocji wraz z zaprezentowaniem plakatu i broszur dostosowanych do usług oferowanych w projekcie (w podziale na usługi Lidera i Partnera projektu).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lidera Projektu (Powiat Krakowski) – Starosta Krakowski Wojciech Pałka, Wicestarosta Tadeusz Nabagło, Członkowie Zarządu Powiatu Arkadiusz Wrzoszczyk i Janina Grela oraz Sekretarz Powiatu Adam Wójcik. Partnera Projektu (Powiat Limanowski) reprezentowali: Starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarosta Mieczysław Uryga oraz Sekretarz Powiatu Andrzej Matlęga.

Postęp realizacji projektu został przedstawiony przez Koordynatora Projektu Jolantę Koszyk oraz Koordynatora Merytorycznego Projektu Annę Proczek.

Na powyższej konferencji obecni byli członkowie Zespołu Zarządzającego Projektu oraz Zespołów Merytorycznej Realizacji Projektu zarówno ze strony Lidera jak i Partnera Projektu.