Batko_Jerzy_wwwJerzy Leszek Batko
Ochojno 34
32-040 Świątniki Górne
Samorządowiec, 57 lat, bezpartyjny, właściciel gospodarstwa rolnego. W latach 1994-2010 pełnił funkcję wójta a następnie burmistrza Świątnik Górnych. Działalność publiczną rozpoczął w 1977 roku od współpracy ze Studenckim Komitetem Solidarności w Krakowie, w roku 1980 współtworzył Zarząd Regionu Solidarności Wiejskiej. Był delegatem na pierwszy krajowy zjazd Solidarności Wiejskiej w Poznaniu. Wielokrotnie represjonowany, zatrzymywany i przesłuchiwany m.in. za współpracę z Komitetem Obrony Robotników polegającą na organizowaniu spotkań robotników i rolników z regionu podkrakowskiego z przedstawicielami KOR-u, oraz kolportowaniu pisma „ROBOTNIK”. Dyscyplinarnie skierowany do służby wojskowej. W 1989 roku założył Gminny Komitet Obywatelski w Świątnikach Górnych, którego głównym celem było propagowanie idei samorządu lokalnego. W stanie wojennym był internowany w więzieniach w Nowym Wiśniczu oraz Załężu koło Rzeszowa. Całe życie mieszka we wsi Ochojno w gminie Świątniki Górne pod Krakowem. Pochodzi z wielopokoleniowej rodziny o tradycjach społecznikowskich i patriotycznych. Dziadek Franciszek Batko oficer wojska polskiego, sybirak był wice-wójtem i radnym w 1923 roku odznaczony przez premiera RP Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 1924 przez prezydenta RP medalem Niepodległości. Ojciec był kierownikiem szkoły, nauczycielem i radnym. Od 1984 prowadzi kilkohektarowe gospodarstwo rolne we wsi Ochojno. Ma czwórkę dzieci (trzy córki i syna, starsze córki studiują). Żona Wiesława jest nauczycielką prowadzi w Ochojnie własną galerię sztuki będącą ośrodkiem kulturowej integracji społeczności lokalnej i środowisk artystyczno-intelektualnych Krakowa.
W 1994 jako wójt rozpoczął realizację planu modernizacji gminy Świątniki Górne. Jak większość gmin w Polsce Świątniki nie miały sieci telefonicznej, wodociągów, kanalizacji etc. Przez lata sprawowania funkcji wójta, a od 1997 funkcji burmistrza, doprowadził m. in. do zwodociągowania gminy, rozpoczęcia budowy kanalizacji, budowy nowoczesnego gimnazjum wraz z zapleczem sportowym, komisariatu policji, oczyszczalni ścieków, parkingów, chodników – całej infrastruktury, koniecznej dla życia mieszkańców w nowoczesnej cywilizacji. Zainicjował m.in. powstanie Stowarzyszenia Przedsiębiorców oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik, muzeum ślusarstwa przy Zespole Szkół, reaktywowanie harcerstwa, Gminnego Ośrodka Kultury, sprowadzenie z Kazachstanu do Świątnik rodzin polskich deportowanych w 1939 r. przez władze ZSRR
Z jego inicjatywy przyznano tytuł honorowego obywatela gminy Świątniki Górne dla kardynała Franciszka Macharskiego, oraz prezydenta drugiej RP na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego. Jak również budowę pomnika „Synom tej Ziemi” sprowadzając ziemię z miejsc męczeństwa Świątniczan to jest np. z Katynia i Miednoje – aby tworzyć poczucie więzi z historią i postawami patriotycznymi przodków.
Suma tych dokonań doprowadziła do awansowania wsi Świątniki Górne do statusu miasta, decyzją premiera RP w listopadzie 1996 r.
Przez wszystkie lata działalności preferował dwa nadrzędne kryteria:
1/ aby rozwój pięciu miejscowości tworzących administracyjną strukturę gminy, dokonywany był – równomiernie i sprawiedliwie
2/ by działania władz uchwałodawczych (Rady) były działaniami ponadpartyjnymi, ponadpolitycznymi i ponad podziałami ideologicznymi. Taki stan rzeczy pozwalał na nawiązanie partnerskiej współpracy w miastem Beagency we Francji, czy miastem Krzemieniec na Ukrainie – miastami z dwóch krańców Europy
Działalność taka zyskała uznanie m.in. organizacji gospodarczych np. poprzez przyznanie przez Izbę Przemysłowo Handlową w Krakowie „złotego dukata” za zasługi położone w działalności publicznej czy instytucji władz lokalnych nadaniem przez Sejmik Samorządowy Województwa Małopolskiego dyplomu uznania. Jego działalność zostaje również doceniona przez władzę państwowe.
Został odznaczony:
– Medalem za Zasługi Dla Energetyki
– Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
– Brązowym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju
– Medalem Komisji Edukacji Narodowej
– Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji
– W 2002 roku Srebrnym Krzyżem zasługi przez Prezydenta RP
– Natomiast w 2007 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski również przez prezydenta RP.
16 listopada 2014 Jerzy Leszek Batko wybrany został Radnym Powiatu Krakowskiego