KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO

W KRAKOWIE

W celu :

– ustanowienia podstawowego katalogu standardów wynikających z powszechnie akceptowanych zasad i wartości, których powinni przestrzegać pracownicy samorządowi,
– wspomagania pracowników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków publicznych w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi i obywatelskimi,
– budowania i promowania etycznego postępowania

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Krakowie sformułowali poniższy katalog standardów zachowań etycznych określających sposób postępowania i zachowania pracowników samorządowych oparty na powszechnie uznawanych zasadach i wartościach etycznych.

Przy wykonywaniu obowiązków pracownik samorządowy powinien w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady:
1) praworządności,
2) bezstronności, bezinteresowności,
3) rzetelności, sumienności, sprawności i doskonalenia zawodowego,
4) uczciwości,
5) obiektywności,
6) jawności postępowania,
7) odpowiedzialności,
8) równego traktowania,
9) współmierności,
10) uprzejmości i życzliwości, szanowania godności osobistej interesanta,
11) dbałości o dobre imię Starostwa Powiatowego w Krakowie,
12) godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
13) lojalności.

Ustalono, że Kodeks Etyki otrzymuje każdy pracownik Starostwa Powiatowego w Krakowie za potwierdzeniem .

Kraków 16 sierpnia 2005 r.