Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: “Program Korygujący wady postawy u dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie”:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznanie na ten cel dotacji w roku 2017:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka chorób tarczycy, badania przesiewowe”:

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”:

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu „Wczesnego wykrywania raka sutka – badania mammograficzne”:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora II etapu programu pt. ”Badanie wad postawy uczniów klas I i II gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015-2020”:

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:

Zasady i tryb przeprowadzenia konkursów, powołanie komisji:

Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 29/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku  powołał skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.

Starosta Krakowski zarządzeniem nr 2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; ochrony i promocji zdrowia; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Starosta Krakowski zarządzeniem nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku ustalił zasady i tryb przeprowadzania konkursów ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert.