Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2020 roku:

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Konkurs ofert na wybór w 2020 r. realizatora II etapu programu pt. „Badanie wad postawy uczniów klas VII szkół podstawowych i II gimnazjów w latach 2017 – 2018 oraz klasy VII i VIII szkół podstawowych w latach 2018 – 2020 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015 – 2020”, który obejmuje zajęcia korekcyjne w wodzie, na sali gimnastycznej oraz zajęcia w formie indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2020 r.”:


Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2019 roku
Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2018 roku
Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2017 roku
Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2016 roku