Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2019 roku:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia (2):

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych. 

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka chorób tarczycy, badania przesiewowe”:

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. “Program Korygujący wady postawy u dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie”:

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu pt. “Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”:

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu pt. „Wczesne wykrywanie raka sutka, mammografia”:

Konkurs ofert na wybór w 2019 r. realizatora II etapu programu pt. „Badanie wad postawy uczniów klas VII szkół podstawowych i II gimnazjów w latach 2017 – 2018 oraz klasy VII i VIII szkół podstawowych w latach 2018 – 2020 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015 – 2020”:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:

Otwarty konkurs ofert pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 r.:


Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2018 roku
Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2017 roku
Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2016 roku