Tryb pozakonkursowy „małe granty” w powiecie krakowskim

 • Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego poza otwartymi konkursami ofert.
 • W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi).
 • Ofertę na realizację zadania przedstawia organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy.

Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu „małych grantów”:

 • Należy złożyć ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku. 
 • Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł.
 • Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
 • Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł w danym roku kalendarzowym.

Przydatne informacje:

 • Zaleca się, aby oferta była wypełniona komputerowo. W przypadku ręcznego wypełniania, ofertę należy uzupełnić w sposób czytelny drukowanymi literami.
 • Zaleca się złożenie oferty minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 • Nabór ofert w ramach „małych grantów” odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).
 • W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
 • W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.
 • W przypadku Powiatu Krakowskiego organem administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta jest Zarząd Powiatu w Krakowie.
 • Oferty należy składać do Starostwa Powiatowego w Krakowie:
  • osobiście na Dziennik Podawczy w godzinach 7.30 – 15.30, w poniedziałki od 7.30 – 17.00  z dopiskiem MAŁY GRANT, al. Słowackiego 20,
  • lub pocztą na adres:  Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków z dopiskiem MAŁY GRANT

Dokumenty:


Małe granty 2020
Małe granty 2019
Małe granty 2018
Małe granty 2017
Małe granty 2016