Tryb pozakonkursowy tzw. „małe granty”

 1. Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 3. W ramach tzw. „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi).
 4. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).
 5. Oferty są generowane według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055). 

Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu tzw. „małych grantów”

 1. Zlecanie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
 2. Dofinansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa, nie może przekroczyć kwoty 10000 zł.
 3. Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
 4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20000 zł w danym roku kalendarzowym.
 5. Realizowane zadanie powinno mieć charakter ogólnopowiatowy, być skierowane do mieszkańców powiatu krakowskiego i odbywać się na jego terenie oraz zawierać się w jednym z poniższych zakresów:
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • turystyka i krajoznawstwo
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Tryb postępowania 

 1. Zaleca się złożenie oferty minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 2. Ofertę wygenerowaną w systemie Witkac.pl (www.witkac.pl) należy wydrukować i po podpisaniu jej przez osoby upoważnione dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.
 3. Do oferty należy załączyć kopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, stanowiącego o podstawie działalności Oferenta, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób go reprezentujących, zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty. W przypadku, gdy wyciąg z rejestru lub ewidencji nie zawiera powyższych informacji, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowne pełnomocnictwo. Każda strona kopii dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i opatrzona datą.
 4. Zarząd Powiatu w Krakowie, zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej,​ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Krakowskiego.
 5. Każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty, które są rozpatrywane przez Zarząd Powiatu w Krakowie. 
 6. Zarząd Powiatu w Krakowie uznaje celowość realizacji zadania lub jej brak.
 7. Po podjęciu przez Zarząd Powiatu w Krakowie uchwały w sprawie przyznania dotacji, podpisywana jest umowa.
 8. Po zakończeniu realizacji zadania organizacja pozarządowa składa sprawozdanie w systemie Witkac.pl. Wygenerowane sprawozdanie należy wydrukować i po podpisaniu przez osoby upoważnione dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie. Do sprawozdania należy dołączyć zestawienie dokumentów księgowych, zgodnie ze wzorem dołączonym do ogłoszenia.

Dokumenty

Zestawienie dokumentów księgowych – pobierz plik doc


Małe granty 2023
Małe granty 2022
Małe granty 2021
Małe granty 2020
Małe granty 2019
Małe granty 2018
Małe granty 2017
Małe granty 2016