Link do strony dotyczącej zapisów na bezpłane usługi pomocy prawnej LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KRAKOWSKIEGO - dokument Word

28 września 2020

  1. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
  2. Powołanie składu Komisji Konkursowej

7 września 2020

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r.

Ogłoszenie – pobierz plik doc
Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik doc

Zarządzenie Nr 100/2020 Starosty Krakowskiego z dnia 3 września 2020r.

26 sierpnia 2020

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 1 września 2020 r. do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ponownie będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

 W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:
– zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217 lub 12 397 91 06, lub
– zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

 Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można przekazać:

–  przesyłając pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Krakowie

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
– lub przesyłając na adres e-mail: orb@powiat.krakow.pl

13 sierpnia 2020

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ).

Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć ” Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  

Wzór oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis 

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
w SKAWINIE i ZABIERZOWIE BĘDĄ NIECZYNNE. Dyżury w ww. punktach nieodpłatnej pomocy prawnej będą wydłużone według następującego harmonogramu:
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Zabierzowie Urząd Gminy Zabierzów: 21 sierpnia 2020 r. (piątek) punkt czynny w godzinach 11.00 -19.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skawinie Starostwo Powiatowe w Krakowie Filia w Skawinie: 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) punkt czynny w godzinach 11.00 -19.00

Harmonogram funkcjonowania pozostałych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pozostaje bez zmian.

24 lipca 2020

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. stacjonarne dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu krakowskiego zostają wznowione.

Wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217 (numer czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.00) lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, m. in.: o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu.

Plakat w formacie jpg

16 czerwca 2020

Zmiany w udzielaniu porad (link do pliku w formacie png)

25 marca 2020

Zmiana informacji z 16 marca 2020 uzasadniona sytuacją, gdy osoba chcąca skorzystać z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nie ma dostępu do internetu:

Plakat (format png)
Oświadczenie (format pdf)
Wniosek (format docx)

16 marca 2020

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będą wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Plakat
Oświadczenie
Wniosek

1 stycznia 2020

Harmonogram
Aktualna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu krakowskiego

6 grudnia 2019

Zmiana w funkcjonowaniu dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

26 listopada 2019

Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą Nr 267/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2020 r.”

14 października 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

9 września 2019

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

17 czerwca 2019

Informacja dotycząca pracy punktu NPP w Zabierzowie

27 marca 2019

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu krakowskiego

28 lutego 2019

Informacja o przeniesieniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  zmiany godzin funkcjonowania punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

3 stycznia 2019

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania

31 grudnia 2018

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa od 1 stycznia 2019 roku

10 grudnia 2018

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim – harmonogram

26 listopada 2018

Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 271/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 r.”:

Uchwała Zarządu Powiatu w Krakowie

15 października 2018

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 r.”

Zarząd Powiatu w Krakowie powołał komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 roku oraz przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej:

10 września 2018

Zarządzenie Nr 104 /2018 Starosty Krakowskiego z dnia 5 września  2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 r.

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy

29 grudnia 2017

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim od 1.stycznia 2018r.

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych oraz sposobach wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

24 listopada 2017

Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 251/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 roku”.

Uchwała Zarządu Powiatu w Krakowie
Załącznik do uchwały

26 października 2017

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 roku”:

20 października 2017

Zarząd Powiatu w Krakowie powołał komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 roku oraz przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.

18 października 2017

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim od 1.listopada 2017 r.

29 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 79 /2017 Starosty Krakowskiego z dnia 29 sierpnia  2017 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 r.

28 kwietnia 2017

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim od 1 maja 2017 r.

27 marca 2017

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim od 1 kwietnia 2017 r.

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych oraz sposobach wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.


23 grudnia 2016

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych oraz sposobach wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim w 2017 r.


18 listopada 2016

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 roku” dokonano wyboru realizatora zadania.


14 października 2016
Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 roku.

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 7 listopada 2016 r. do godz.15.00 pod adres: Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 roku” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.


13 października 2016
Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 175/2016 z dnia 6 października 2016 roku powołał skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert pt. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 roku” oraz przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr 67/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 r.


Zarządzenie Nr 64/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 r.


Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram udzielania bezpłatnej pomocy prawnej