Powiat Krakowski realizuje projekt E-usługi w informacji przestrzennej. Wartość projektu wynosi 16,6 mln zł, w tym dofinansowanie 14,5 mln  zł. Projekt jest częścią regionalnego systemu cyfrowych rejestrów geodezyjnych. Umożliwi on podniesienie stanu cyfryzacji w zakresie danych i dokumentów powiązanych z ewidencją gruntów i budynków Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zwiększy się ilość świadczonych e-usług i podniesiona zostanie  ich jakość.

Korzyści płynące z cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego to przede wszystkim:

  • łatwiejszy dostęp dla osób fizycznych i innych instytucji do danych i dokumentów związanych z informacją przestrzenną bez konieczności wizyty w Urzędzie,
  • usprawnienie pracy geodetów i inwestorów poprzez możliwość przeprowadzenia procesu zgłoszenia pracy geodezyjnej i uzgadniania dokumentacji projektowej drogą elektroniczną wraz z finalizacją procesu za pomocą płatności elektronicznej.

Odbiorcami projektu będą między innymi instytucje tj. urzędy gmin, urzędy skarbowe, przedsiębiorcy tj.  jednostki wykonawstwa geodezyjnego, projektanci i komornicy sądowi oraz osoby fizyczne.

Projekt realizowany w powiecie krakowskim zakłada między innymi:

  • dostawę bazy danych zobrazowań lotniczych wraz z dostawą ortofotomapy,
  • digitalizację dokumentów analogowych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,  mapy ewidencyjnej
  • modernizację bazy danych EGiB dla gmin: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice – obszar wiejski, Liszki, Mogilany, Świątniki Górne – miasto, Wielka Wieś, Zabierzów.

Powyższe przedsięwzięcie zwiększy poziom wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych.

Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu krakowskiego” realizowany jest w latach 2017-2020.

Umowa na dofinansowanie projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 została podpisana dnia 22 lutego 2017r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 16.631.048,15 zł, kwota dofinansowania wynosi 14.460.696,09 zł co stanowi 86,95% dofinansowania. Łączny wkład własny: 2.170.352,06 zł.


Film

Film


.