W trosce o przyszłość uczniów oraz nauczycieli Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale podjął się realizacji projektu dotyczącego doskonalenia kompetencji językowych nauczycieli. Projekt ten nosi tytuł „Edukacja językowa szansa na rozwój szkoły” jest realizowany w okresie 01.09.2016 – 31.05.2018. Działania są dofinansowane przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Dofinansowanie projektu wynosi 49 014,36 PLN .

Celem projektu jest przygotowanie językowe kadry kierowniczej i wybranych nauczycieli ( w tym nauczyciela języka angielskiego) poprzez udział w intensywnych kursach językowych za granicą. Pozwoli to na kontynuację dotychczasowej  współpracy międzynarodowej z partnerem z Izraela i Niemiec oraz jej rozszerzenie i ukierunkowanie a w konsekwencji udział w programie e-twinning i w Akcji 2.

Udział nauczyciela języka angielskiego w profesjonalnym kursie metodycznym na terenie Wielkiej Brytanii ma na  celu poznanie nowych metod, technik i narzędzi pracy. Zwiększenie kompetencji dydaktycznych i warsztatowych nauczyciela, dostęp do obcojęzycznych materiałów dydaktycznych  przyczyni się pośrednio do wzrostu kompetencji językowych uczniów. Kurs pozwoli też na lepsze zrozumienie systemów kształcenia młodzieży w różnych krajach. Dzięki temu poprawi się jakość i efektywność nauczania języka angielskiego. Uczniowie osiągając  lepsze rezultaty zwiększą satysfakcję swojej codziennej pracy i wzrośnie ich motywacja do intelektualnego wysiłku.  Dzięki temu możliwe będzie podniesienie poziomu zdawalności  egzaminu maturalnego  z języka angielskiego  i zwiększenie  możliwości dalszego kształcenia dla absolwentów także na zagranicznych uczelniach. Lepsza znajomość języka angielskiego pozwoli na pozytywne podejście nauczycieli do projektów europejskich, co umożliwi  nawiązanie współpracy międzynarodowej z wybraną szkołą.

Ukończenie kursu i wzrost  kompetencji językowych nauczycieli ułatwi dostęp do obcojęzycznych materiałów dydaktycznych i tym samym uatrakcyjni proces nauczania i zwiększy jego efektywność.

Zastosowanie nowych technik pracy, wymiana doświadczeń z uczestnikami zagranicznych szkoleń da możliwość przeniesienia sprawdzonych rozwiązań, udoskonalenie programu i metod nauczania.  Przełoży się to na osiągniecie  bardziej nowoczesnego, zaangażowanego w rozwój i  otwartego na innowacyjne metody środowiska wewnątrz organizacji.Po udoskonaleniu kompetencji językowych wybranych nauczycieli planowane jest w dalszej kolejności zacieśnienie współpraca  z partnerska szkołą z Izraela w oparciu o wizyty studyjne czy staże nauczycielskie. Pozwoli to na zapoznanie  się z programami nauczania oraz metodami zagranicznego partnera i przeniesienie do polskiej szkoły sprawdzonych rozwiązań.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, zostaną pokryte z budżetu projektu.

plakat Kadra

plakat Kadra