Tablica do projektu renowacji budynku administracyjnego w Szycach. Więcej informacji po kliknięciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku - hala nr 2 przy ZSTE w Skawinie na archiwum starostwa. Więcej informacji po kliknięciu

Dodatkowe informacje…

Dofinansowano ze środków rzadowego funduszu inwestycji lokalnych - tablica. Przebudowa budynku stodoły na stajnię w obrębie ZSRCKU w Czernichowie wraz z przebudową i remontem budynków gospodarcych i spichlerza. Dofinansowanie 932964 zł. Całkowita wartość inwestycji 2715328 zł

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu pt. budowa windy dla niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie. Więcej informacji po kliknieciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego. Więcej informacji po kliknięciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu przetworzenie analogowych map ewidencyjnych do postaci cyfrowej dla obrębów Czatkowice i Żbik w jednostce ewidencyjnej Krzeszowice miasto w Bazie Danych Systemu Teleinformatycznego EWID2007 w powiecie krakowskim. Więcej informacji po kliknięciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej (3 klasy) na terenie powiatu krakowskiego. Więcej informacji po kliknięciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II. Więcej informacji po kliknięciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II. Więcej informacji po kliknięciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach. Więcej informacji po kliknięciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

Tablica - remont dachu budynku spichlerza w DPS w Więckowicach. Kliknij w tablicę po dodatkowe informacje.

Dodatkowe informacje…

Powiat Krakowski otrzymał dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 149 600,00 zł na utworzenie wirtualnej strzelnicy. Wkład własny powiatu to kwota 37 400zł. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 187 000 zł.

Dodatkowe informacje…

Dodatkowe informacje…

Dodatkowe informacje…

Dodatkowe informacje...

Dodatkowe informacje…

Tablica kanalizacja sanitarna

Dodatkowe informacje…

Rozbudowa liceum ogólnokształcącego w Skawinie w zakresie dobudowy szybu windowego z instalacją elektryczną wewnątrz i na zewnątrz budynku, chodnikiem oraz przebudową budynku istniejącego liceum z instalacją kanalizacji na zewnątrz budynku na działce nr 2998/1 i 2998/4 w miejscowości Skawina na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr A.B.V.1.12.63.2018 z dnia 6 listopada 2018 r. współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Tablica.

Dodatkowe informacje…

Małopolska - Samorząd Wójewództwa Małopolskiego w ramach trealizacji konkursu pon nazwą "Ochrona Zabytków Małopolski" wspiera w roku 2021 zadanie pn. Czernichów, zespół dworski - dom nauczycielski, ogrodzenie dawna obora, XIX-XX w., wykonanie dokumentacji konserwatorskiej projektu budowlanego w kwocie 25000zł. realizowane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Nadzór konserwatorski: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Nadzór merytoryczny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodatkowe informacje…

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Dotacja celowa finansowana ze środków ministerstwa obrony narodowej. utworzenie wirtualnej strzelnicy w Powiecie Krakowskim 2021. Dofinansowanie 149436,80 zł całkowita wartość 186796 zł.

Dodatkowe informacje…

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2021 "Aktywna tablica". Dofinansowanie 56277,60 zł. Całkowita wartość 70347 zł.

Dodatkowe informacje…

Dofinansowano ze środków fudnuszu przeciwdziałania covid-19. Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przez wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Dofinansowanie 565799 zł, całkowita wartość 565799 zł.

Dodatkowe informacje…

 
Projekt Laboratoria przyszłości. Dofinansowianie 30000zł całkowita wartosć 30000zł

Dodatkowe informacje…

 

Grafika o treści: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022. DOFINANSOWANIE: 617 513,10 zł. CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 617 513,10 zł

Dodatkowe informacje…

Grafika o treści: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Opieka wytchnieniowa edycja 2022. DOFINANSOWANIE: 195 840,00 zł. CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 195 840,00 zł

Dodatkowe informacje…

 

Tabliczka - dofinansowano ze środków PFRON Moduł I programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością. Dofinansowanie 15375zł. Całkowita wartość 15375 zł.

Dodatkowe informacje…

 

Remont grobu wojennego dwóch żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Zielonkach Powiat Krakowski realizuje zadanie: Remont grobu wojennego dwóch żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Zielonkach. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - demontaż starego nagrobka, - montaż nowego nagrobka, - wykonanie napisów i orła wojskowego, - uporządkowanie otoczenia (kostka brukowa). Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Wojewody Małopolskiego w kwocie 35 000,00 zł.

Dodatkowe informacje…

 

Dofinansowano ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19. Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoC-2. Dofinansowanie 220823zł. Całkowita wartość 220823zł.

Dodatkowe informacje…

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Dotacja celowa Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie - Remont elewacji spichlerza w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach. Dofinansowanie 76000 zł, całkowita wartość zadania 235... zł.

Dodatkowe informacje…

 

Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie ZSTE w Skawinie. Inwestycja zrealizowana w 2022 roku przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Dotacja w wysokości 11890 zł.

Dodatkowe informacje…

 

Środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia i rozwój infrastruktury Domów Pomocy Społecznej. Dofinansowanie wynosi: 259 200 zł. Całkowita wartość zadania wynosi: 328 000 zł

Dodatkowe informacje…

Grafika o treści: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, "Remont drogi powiatowej nr 2124K w km od 0+010,20 do km 8+083,90 w miejscowościach Wola Filipowska, Filipowice, Miękinia, Nowa Góra, Ostrężnica, Powiat Krakowski", Dofinansowanie 7 968 450,00 złDodatkowe informacje…

Dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem na budynku archiwum Starostwa Powiatowego

Dodatkowe informacje…

Opieka wytchnieniowa

Dodatkowe informacje…

Tablica informacyjna Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023

Dodatkowe informacje…