1. Patronatem Starosty Krakowskiego mogą być objęte przedsięwzięcia o ponadgminnym zasięgu i charakterze oraz szczególnej randze i znaczeniu dla Powiatu Krakowskiego.

2. Patronatem nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

3. W przypadku otrzymania Patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki i in.) poprzez zamieszczenie:

– logo Powiatu Krakowskiego
– informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Starosty Krakowskiego i jest przez niego dofinansowane.

4. Prośba o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Starosty Krakowskiego powinna być dostarczona do urzędu nie później niż na 3 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia w formie pisemnej na adres:

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Sekretariat Starosty
30-037 Kraków
Al. Słowackiego 20
lub w wersji elektronicznej na adres: promocja@powiat.krakow.pl

5. Prośba powinna zawierać:
– nazwę przedsięwzięcia,
– datę przedsięwzięcia,
– krótki opis przedsięwzięcia i uzasadnienie prośby objęcia przedsięwzięcia Patronatem,
– oczekiwaną kwotę wsparcia finansowego,
– pełną nazwę i dane teleadresowe organizatora

Można również skorzystać z załączonego wniosku o Patronat Starosty Krakowskiego.

6. Sprawy z zakresu Patronatów Starosty Krakowskiego prowadzone są przez Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 397 93 13.

7. Informacje o objęciu przedsięwzięcia Patronatem Starosty Krakowskiego przekazywane są odbiorcom w formie pisemnej. Podobnie jest z informacją odmowną. Informacje o przyznaniu patronatu są zamieszczane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie: www.powiat.krakow.pl

Załącznik:
wniosek o patronat