Okres realizacji projektu: 01.08.2019- 30.06.2023
Całkowita wartość projektu: 14 221 079.00 zł

Poziom współfinansowania operacji:
Dofinansowanie z UE- EFRROW – 63,63% – 9 048 872 zł
Budżet Państwa – 36,37%-  5 172 207 zł

Powiat Krakowski,  dnia 08.03.2019 r.  złożył w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tytuł operacji „ Scalenie gruntów wsi Przeginia, gmina Jerzmanowice – Przeginia”.

Jako cel operacji wskazana została: Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz poprawa warunków gospodarowania poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego w miejscowości Przeginia gmina Jerzmanowice- Przeginia.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1252/19 z dnia 16 lipca 2019 roku zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy. Operacja pn. „Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Przeginia, gmina Jerzmanowice – Przeginia”, została umieszczona na 4 miejscu listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania.

W dniu 01.08.2019 r. pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Powiatem Krakowskim została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-6502-UM0600001/19.

Zgodnie z art.3 Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.). postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda.

Przewidywany termin zakończenia realizacji I etapu (tj. prace scaleniowe) przypada na  listopad 2021 roku. Natomiast planowany termin realizacji całości operacji przypada na czerwiec 2023 r.