Powiat Krakowski realizuje Projekt nr RPMP.09.02.01-12.0665/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wspieramy rodziny – kompleksowy program Powiatu Krakowskiego”.

Celem Projektu jest pozyskanie nowych oraz doskonalenie już istniejących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wsparcie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  w tym osób niepełnosprawnych.  

Projekt przewiduje szkolenie dla kandydatek i kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz szkolenie dla osób sprawujących już rodzinną pieczę zastępczą. Projekt zakłada również program wsparcia dedykowany dzieciom i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dla osób niepełnosprawnych, który obejmuje: pomoc prawną, poradnictwo psychologiczne, grupowe zajęcia psychologiczne, terapię uzależnień, korepetycje z przedmiotów takich jak: matematyka, język angielski, język niemiecki.

Wśród działań przewidzianych w Projekcie zaplanowano również opiekę animatora oraz asystenta osób niepełnosprawnych dla dzieci rodzin zastępczych, którzy wezmą udział w szkoleniu. Zostanie również zagwarantowany transport dla dzieci i młodzieży do 18 rok życia oraz ich rodzin, którzy będą uczestnikami programu wsparcia, którego realizacja odbędzie się w Skawinie.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://pcpr.powiat.krakow.pl

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Łączna wartość Projektu wynosi: 396 250,00 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi: 336 812,50 zł (85,00% wydatków kwalifikowalnych Projektu).

Projekt będzie realizowany w latach: 2021-2023.