Rada Powiatu to organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego. Jego członkowie (radni) wybierani są w wyborach bezpośrednich w systemie wyborów proporcjonalnych.

W skład Rady Powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po trzech na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radnych (art.9 ustawy o samorządzie powiatowym.

Zakres działania rady to:

  • stanowienie prawa miejscowego
  • wybór i odwołanie zarządu
  • powołanie i odwołanie na wniosek starosty sekretarza powiatu i skarbnika powiatu
  • uchwalenie budżetu
  • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym działalności finansowej
  • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały o udzielaniu bądź nieudzielaniu absolutorium dla Zarządu z tego tytułu