• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Wniosek o zapewnienie dostępności

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. Starostwo Powiatowe w Krakowie odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu, albo
 2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Starostwa Powiatowego w Krakowie skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Załącznik nr 1 Informacja o braku dostępności Pobierz

Załącznik nr 2 Wniosek o zapewnienie dostępności Pobierz

Załącznik nr 3 Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności Pobierz

 

Klauzula Informacyjna – RODO

1. Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Krakowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi zakresu ochrony danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Krakowski z siedzibą w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12-633-49-06, adres e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem (12) 39-79-509 lub wysyłając informację na adres e-mail iod@powiat.krakow.pl

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu rozpatrzenia wniosków o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie będą przechowywane w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Krakowie przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla danej grupy archiwalnej zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W przypadkach określonych przepisami prawa osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa, w tym przepisów RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 4.

9. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.