• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Rada Powiatu

Rada Powiatu to organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego. Jego członkowie (radni) wybierani są w wyborach bezpośrednich w systemie wyborów proporcjonalnych.

W skład Rad Powiatów wchodzą radni: w liczbie 15 w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po trzech na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 29 radnych (art.9 ustawy o samorządzie powiatowym).

W skład Rady Powiatu w Powiecie Krakowskim wchodzi 29 radnych.

Zakres działania Rady to:

 • stanowienie prawa miejscowego
 • wybór i odwołanie zarządu
 • powołanie i odwołanie na wniosek starosty sekretarza powiatu i skarbnika powiatu
 • uchwalenie budżetu
 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym działalności finansowej
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały o udzielaniu bądź nieudzielaniu absolutorium dla Zarządu z tego tytułu