• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Symbole Powiatu Krakowskiego

Herb flaga to najważniejsze a zarazem najbardziej zaszczytne symbole terytorialnej wspólnoty, zarówno społeczności lokalnych, jak i ich władz. Są one ważnymi instrumentami promocji powiatu, jego terytorium, społeczności oraz firm i instytucji, które się znajdują na jego terenie.

 

Herb Powiatu Krakowskiego przedstawia w polu czerwonym ukoronowaną głowę orła białego o dziobie i języku złotym.
Powiat Krakowski podobnie jak i większość innych powiatów w Polsce nie miał w przeszłości statusu województwa czy ziemi, toteż nigdy nie posiadał herbu. Na posługiwanie się swoim herbem zezwoliła wszystkim powiatom dopiero druga reforma samorządowa z 1998/1999 r. Z inicjatywą przyjęcia herbu dla Powiatu Krakowskiego wystąpił Zarząd Powiatu w czerwcu 1999 r. Wobec nie posiadania przez Powiat Krakowski własnej tradycji heraldycznej trzeba było stworzyć nowy herb powiatowy. W tej sytuacji uznano, że dla Powiatu ziemskiego Krakowskiego najbardziej zasadne będzie utworzenie herbu poprzez bezpośrednie nawiązanie do herbu Województwa Krakowskiego. Tym samym Powiat Krakowski stał się pierwszym powiatem Województwa i obok miasta Krakowa stanowi jego główną, czołową część. Herb ten wyraża językiem heraldyki bogactwo terytorialnej tradycji historycznej Powiatu Krakowskiego. Jest to godło pierwszej klasy, odwołujące się do symboli najwyższych wartości państwowych i narodowych, nacechowane wyjątkowo silnymi treściami ideowymi, nawiązujące do symboliki odrodzonego na przełomie XIII i XIV w. Królestwa Polskiego i stworzonego za panowania Kazimierza Wielkiego najstarszego zespołu polskich herbów.

 

Flaga Powiatu Krakowskiego ma postać płata składającego się z trzech poziomych, równoległych pasów: białego, żółtego i czerwonego, o zróżnicowanej szerokości wyrażającej się stosunkiem: 2/5 : 1/5 : 2/5. Na środku umieszczony jest herb Powiatu Krakowskiego. W przypadku kreacji flagi Powiatu Krakowskiego punktem wyjścia był herb tego powiatu, gdyż flaga jest pochodną barw herbowych. Stąd też chcąc zaprojektować dla Powiatu Krakowskiego flagę oryginalną, zgodną z regułami współczesnej weksylologii, odwołano się do innego sposobu tworzenia flagi, wprowadzono na płat flagi herb Powiatu. Poprzez ustanowienie flagi herbowej Powiat uzyskał weksylium o dostojnym i atrakcyjnym plastycznie wyglądzie, a zarazem został podkreślony związek z Województwem Małopolskim.
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Heraldycznego stał na stanowisku, iż w przypadku powiatów wskazane jest posługiwanie się przez nie flagami utworzonymi poprzez nałożenie herbu danego powiatu na flagę wojewódzką. Poprzez takie rozwiązanie uzyskano pełne zindywidualizowanie flagi Powiatu Krakowskiego, równocześnie zostało uzyskane jednoznaczne odróżnienie flagi Powiatu Krakowskiego od flagi Województwa Małopolskiego przy równoczesnym zachowaniu widocznego dla wszystkich związku obu weksyliów i symbolizowanych przez niego szczebli samorządu terytorialnego. Natomiast kolorystyka tej flagi powoduje, iż barwy Powiatu pokrywają się w wersji węższej, tzn. ograniczonej do barwy godła i pola tarczy z barwami narodowymi, zaś w wersji szerszej, tzn. z dodaniem barwy dodatkowej z barwami Województwa Małopolskiego. W ten sposób ten nowy herb powiatowy świetnie wpisuje się w ramy nadrzędnej, regionalnej i ogólnopolskiej heraldyki.

 

Logo Powiatu Krakowskiego, jako część Identyfikacji Wizualnej Powiatu Krakowskiego, przyjęte zostało Uchwałą Nr 214/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10 czerwca 2021 r. zmienioną Uchwałą Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2023 r.

 

Logotypy do pobrania dla podmiotów realizujących przedsięwzięcia finansowane lub współfinansowane przez Powiat krakowski:
1. Księga Znaku
2. Logotyp - poziomy
3. Logotyp - pionowy

 .