• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Monitoring wizyjny

 1. Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Krakowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi zakresu ochrony danych osobowych.
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Krakowski z siedzibą w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12-633-49-06, adres e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem (12) 39-79-509 lub wysyłając informację na adres e-mail iod@powiat.krakow.pl
 1. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz zabezpieczenia mienia, zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. art.4b o samorządzie powiatowym, Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. art. 222 Kodeks pracy.
 1. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar budynków Starostwa Powiatowego w Krakowie zlokalizowanych przy: al. Słowackiego 20 Kraków, ul. Przy Moście 1 Kraków, ul. Włościańska 4 Kraków, ul. Kopernika 13 Skawina, ul. Zapole 2 Węgrzce, ul. Wesoła 48 Szyce.
 1. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: budynek Starostwa Powiatowego (wejście/wyjście z budynku, korytarze), obszar wokół budynków (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi).
 1. Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym dane osobowe będą ujawnione są wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Starosta Krakowski zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, z którymi Starosta Krakowski zawarł umowę na świadczenie usług prawnych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni.
 1. W przypadkach określonych przepisami prawa osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa, w tym przepisów RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawierana między stronami umowa. W takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację czynności lub usługi, bądź zawarcie umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.