• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Krakowie

W celu :

 • ustanowienia podstawowego katalogu standardów wynikających z powszechnie akceptowanych zasad i wartości, których powinni przestrzegać pracownicy samorządowi,
 • wspomagania pracowników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków publicznych w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi i obywatelskimi,
 • budowania i promowania etycznego postępowania

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Krakowie sformułowali poniższy katalog standardów zachowań etycznych określających sposób postępowania i zachowania pracowników samorządowych oparty na powszechnie uznawanych zasadach i wartościach etycznych.

Przy wykonywaniu obowiązków pracownik samorządowy powinien w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady:

 1. praworządności,
 2. bezstronności, bezinteresowności,
 3. rzetelności, sumienności, sprawności i doskonalenia zawodowego,
 4. uczciwości,
 5. obiektywności,
 6. jawności postępowania,
 7. odpowiedzialności,
 8. równego traktowania,
 9. współmierności,
 10. uprzejmości i życzliwości, szanowania godności osobistej interesanta,
 11. dbałości o dobre imię Starostwa Powiatowego w Krakowie,
 12. godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
 13. lojalności.

Ustalono, że Kodeks Etyki otrzymuje każdy pracownik Starostwa Powiatowego w Krakowie za potwierdzeniem.

Kraków 16 sierpnia 2005 r.