• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Regulamin przyznawania patronatów Starosty Krakowskiego

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 6/2019
Starosty Krakowskiego
z dnia 21 stycznia 2019 r.

Regulamin przyznawania patronatów Starosty Krakowskiego

 1. Patronat Starosty Krakowskiego jest wyróżnieniem, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, które mają szczególną rangę i znaczenie dla Powiatu Krakowskiego.
 2. Patronatem nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym i reklamowym.
 3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat należy się ubiegać każdorazowo przy organizacji kolejnej edycji przedsięwzięcia.
 4. Patronat Starosty Krakowskiego nad wydarzeniem nie oznacza, że Powiat Krakowski staje się jego współorganizatorem.
 5. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty Krakowskiego, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, powinien być dostarczony do Starostwa Powiatowego w Krakowie nie później niż 30 dni przed planowaną datą wydarzenia.
 6. Wniosek złożony po terminie wskazanym w pkt. 5 nie będzie rozpatrywany.
 7. W uzasadnionych przypadkach Starosta Krakowski może uwzględnić wniosek złożony po przekroczeniu terminu określonego w pkt. 5.
 8. Wniosek można przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: promocja@powiat.krakow.pl lub w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Krakowie, Sekretariat Starosty, 30-037 Kraków, Al. Słowackiego 20.
 9. Decyzja o objęciu przedsięwzięcia patronatem przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej. Podobnie dzieje się z decyzją odmowną.
 10. Wnioskodawca może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia patronatem Starosty Krakowskiego dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji.
 11. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem zobowiązany jest do:
  1. poinformowania uczestników wydarzenia o przyznanym patronacie,
  2. umieszczenia informacji o patronacie opatrzonej logotypem lub herbem Powiatu Krakowskiego we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, oraz przesłania projektów przed ich drukiem i publikacją do akceptacji na adres e-mail: strona@powiat.krakow.pl
  3. wyeksponowania w widocznym miejscu baneru lub rollupu Powiatu Krakowskiego podczas trwania przedsięwzięcia,
  4. przesłania noty prasowej i 10 zdjęć, które zostaną wykorzystane w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie w ciągu 3 dni po zakończeniu przedsięwzięcia na adres e-mail: strona@powiat.krakow.pl
 12. Niespełnienie zobowiązań, o których mowa w pkt. 11 może skutkować w przyszłości odmową udzielenia wnioskodawcy patronatu Starosty Krakowskiego nad tym samym lub innym przedsięwzięciem.
 13. Informacje o przedsięwzięciach objętych patronatem Starosty Krakowskiego są zamieszczane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie.
 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Krakowski może odebrać przyznany patronat. Wnioskodawca jest informowany o tym fakcie niezwłocznie i od tego momentu jest on zobowiązany do rezygnacji z używania przyznanego wcześniej wyróżnienia.
 15. Sprawy z zakresu patronatów Starosty Krakowskiego prowadzone są przez Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12-397-93-13.
 16. Przed wypełnieniem wniosku o patronat Starosty Krakowskiego należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krakowie oraz niniejszym Regulaminem.

Pliki do pobrania

Wniosek o patronat starosty krakowskiego PDF
Plik:Wniosek_o_patronat_starosty_krakowskiego_2024.pdf
Rozmiar:114,98 KB
Pobierz plik
Wniosek o patronat starosty krakowskiego DOCX
Plik:Wniosek_o_patronat_starosty_krakowskiego_2024.docx
Rozmiar:19,03 KB
Pobierz plik
Identyfikacja wizualna na potrzeby realizacji zadań patronackich
Plik:Powiat_krakowski_-_starosta_krakowski_EB.jpg
Rozmiar:219,51 KB
Pobierz plik
Regulamin korzystania z Identyfikacji Wizualnej Powiatu Krakowskiego
Plik:Regulamin_korzystania_z_Identyfikacji_Wizualnej_Powiatu_Krakowskiego.pdf
Rozmiar:150,58 KB
Pobierz plik