• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Wsparcie

Wsparcie dla organizacji pozarządowych jest realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powiat Krakowski co roku ogłasza „Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Podstawowym celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców i wspieranie ich aktywności obywatelskiej. Program określa cele, zasady i zakres współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu w następujących obszarach:

 1. Pomoc społeczna,
 2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 3. Wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem,
 4. Wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób w wieku emerytalnym,
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 7. Ochrona i promocja zdrowia,
 8. Działalność we zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 9. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
 10. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 11. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 13. Turystyka i krajoznawstwo,
 14. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 15. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności,
 16. Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu jako pożądanej formy aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu.

 

Zadania które otrzymają wsparcie finansowe realizowane są na terenie powiatu krakowskiego i są kierowane do jego mieszkańców.