• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Honorowy Obywatel i Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego

Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” jest wyrazem wyróżnienia za wybitne zasługi w działalności samorządowej, społecznej, gospodarczej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, politycznej, stanowiącej istotny wkład w rozwój samorządu terytorialnego, rozwój i promocję Powiatu Krakowskiego oraz wzbogacającej dorobek Powiatu Krakowskiego w różnych dziedzinach działalności.


Tytuł „Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego” stanowi wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania dla osoby fizycznej za działalność na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego, która wykracza poza granice Powiatu, a w szczególności za wkład we współpracę z Powiatem Krakowskim i jego promocję w kraju i za granicą oraz wspieranie jego inicjatyw.

 

Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” oraz „Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego” składa się w formie pisemnej. Do wniosków załącza się:
• zgodę osoby, której wniosek dotyczy, na wszczęcie procedury nadania jej tytułu,
• zgodę osoby, której wniosek dotyczy, na przetwarzanie jej danych osobowych w celu nadania tytułu,
• szczegółowe uzasadnienie zawierające opis zasług uzasadniających nadanie tytułu,
• załączniki do wniosku.

 

Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Po spełnieniu wymogów formalnych przez kandydata Przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie przedkłada wniosek pod obrady Kapituły Honorowej. Nadanie tytułów następuje w sposób uroczysty na sesji Rady. Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Kapitułę Honorową zobowiązuje Przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie do przekazania projektu uchwały o nadaniu tytułu pod obrady wszystkich Komisji Rady celem zaopiniowania i umieszczenia stosownego punktu w porządku obrad sesji Rady.

 

Starostwo prowadzi Księgi Zasłużonych dla Powiatu Krakowskiego oraz Honorowych Obywateli Powiatu Krakowskiego.

 

__________

 

Zasłużeni dla Powiatu Krakowskiego

1. Ks. dr. Lucjan Bielas

2. Czesław Kotowski

3. Jan Pamula

4. Agnieszka Rokita

5. Władysław Kusiński

6. Józef Kruk

7. Ks. Bronisław Sieńczak

8. Andrzej Adamczyk

9. Renata Godyń-Swędzioł


Honorowi Obywatele Powiatu Krakowskiego


1. Janina Kalicińska

2. Johanna Charlotte Rumschöttel

3. Elżbieta Sobótka

4. Krzysztof Karczewski

5. Ks. Władysław Palmowski

6. Bolesław Kozub