• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Obowiązki fundacji i stowarzyszeń wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593 z późn. zm.) nakłada na podmioty tzw. „instytucje obowiązane” obowiązek podejmowania określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu.

 

Do instytucji obowiązanych zalicza się m. in. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261) oraz fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2167).

 

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach i art. 14a ustawy o fundacjach oraz art. 130 ust. 2 pkt 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 21 – 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie, działając w imieniu Starosty Krakowskiego będącego organem nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w formie oświadczeń według podanego wzoru.

 

W oświadczeniu należy podać czy Państwa instytucja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

 

Oświadczenie podpisane przez osobę/osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych można przekazać za pośrednictwem:

• poczty, wysyłając na adres Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków,

• skrzynki e-PUAP,

lub osobiście dostarczając na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Krakowie lub jego filiach w Węgrzcach, Krzeszowicach oraz Skawinie.

 

Informacje w powyższym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 397 91 06 lub pod adresem e-mail: mzalewska@powiat.krakow.pl lub orb@powiat.krakow.pl

 

Niezastosowanie się do obowiązków wynikających z ustawy skutkować może zastosowaniem kar administracyjnych przez uprawnione organu, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.