Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krakowie:

 1. Dane osobowe przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Krakowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest:
  1. dla zadań Starosty – Starosta Krakowski,
  2. dla zadań powiatowych – Powiat Krakowski,
  3. dla zadań z zakresu zatrudnienia oraz organizacji pracy w Starostwie – Starostwo Powiatowe w Krakowie reprezentowane przez Starostę Krakowskiego,
   z siedzibą w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12-633-49-06, adres e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Jarosława Bulandy, którego dane kontaktowe to: numer telefonu: 12-39-79-509, adres e-mail: iod@powiat.krakow.pl
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań przez Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz zgodnie z art. 6, art. 9 i art. 10 RODO.
 5. Osoba której dane osobowe są przetwarzane:
  1. w przypadkach kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  3. ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
   a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  4. ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

W przypadku szczegółowych pytań, wątpliwości, spostrzeżeń można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@powiat.krakow.pl