• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Informacja dot. elektronicznej rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych z Powiatu Krakowskiego

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO KLAS PIERWSZYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (dla młodzieży), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KRAKOWSKI

jest prowadzona z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp będzie możliwy od 13 maja 2024 r. na stroniehttps://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/omikron-public/

Na podanej stronie internetowej kandydaci, ich rodzice i prawni opiekunowie mogą zapoznać się w systemie rekrutacyjnym Omikron z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Krakowie Nr XXX/222/2017 z dnia 26.04.2017r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski w rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski dopuszcza się możliwość składania wniosków o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

We wniosku rekrutacyjnym należy wskazać wybrane oddziały rekrutacyjne w danej szkole.

 

Informator o ofercie jak wyszukiwać szkoły

W systemie rekrutacji OMIKRON w zakładce pn. "Informator o ofercie" prosimy z rozwijalnej listy "Powiat" wybrać opcję "krakowski" , a następnie "Typ szkoły". Po wyborze "Typu szkoły" rozwiną się dodatkowe parametry wyszukiwania charakterystyczne dla rodzaju szkoły. Należy wybrać odpowiednie opcje wyszukiwania a następnie nacisnąć "Wyszukaj".

Proszę nacisnąć "Rozwiń" aby przeczytać ofertę szkoły, którą są Państwo zainteresowani.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 będzie przeprowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. – szczegóły:

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-4-24-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-stycznia-2024-r-terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2024-2025/

 

Wykaz szkół prowadzonych przez Powiat Krakowski:

 1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale www.lo-skala.edu.pl
 2. Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krzeszowicach www.lo.krzeszowice.net.pl
 3. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie www.zso.pl.pl
 4.  Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie  www.zste-skawina.edu.pl
 5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach www.zspkrzeszowice.pl
 6. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. F. Stefczyka w Czernichowie www.czernichow.edu.pl
 7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Giebułtowie www.zsp.giebultow.pl

 

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym Omikron dla wszystkich kandydatów odbywa się z wykorzystaniem numeru PESEL.

Jak wypełnić i złożyć wniosek rekrutacyjny?

We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Krakowski, a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy I.

Wybór większej liczby szkół i oddziałów/grup rekrutacyjnych, o zróżnicowanej popularności wśród kandydatów, zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji, tzn. na zakwalifikowanie się do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym.

Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów/grup rekrutacyjnych powinna być zgodna z preferencjami kandydatów – od oddziału/grupy rekrutacyjnej, do której zakwalifikowanie się jest najbardziej pożądane na pierwszym miejscu.

Zachęcamy kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów do wypełniania wniosków rekrutacyjnych w formie elektronicznej w systemie rekrutacyjnym. Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz otrzymanie informacji o jej wynikach. Wniosek można także wypełnić w formie papierowej, drukując jego formularz z systemu rekrutacyjnego lub pobierając w szkołach, które z systemu korzystają.

 Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym musi zostać podpisany przez przynajmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna kandydata.

Wniosek można podpisać Profilem Zaufanym ePUAP lub odręcznie, po wydrukowaniu wniosku z systemu.

Wniosek podpisany odręcznie trzeba złożyć w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów, w formie papierowej lub przesłać jego kopię w formie elektronicznej (PDF lub czytelne zdjęcie) na właściwy adres e-mail szkoły.

W podobny sposób składa się dokumenty stanowiące załączniki do wniosku.

Do szkół pierwszego wyboru składane są również wnioski wypełnione w formie papierowej i na ich podstawie szkoła wprowadza dane kandydata do systemu rekrutacyjnego.

Dokonanie zmiany we wniosku już potwierdzonym w systemie rekrutacyjnym jest możliwe po cofnięciu potwierdzenia przez szkołę pierwszego wyboru na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna, przekazanego do szkoły w formie papierowej lub elektronicznej (PDF lub czytelna fotografia).

W przypadku zmiany polegającej na wyborze innej szkoły pierwszego wyboru lub składania nowego wniosku wniosek trzeba dostarczyć do nowej szkoły pierwszego wyboru nie później niż do 4 lipca 2024 r.

Tylko wnioski wprowadzone do systemu rekrutacyjnego, złożone zgodnie z ww. zasadami w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji oraz potwierdzone przez szkoły pierwszego wyboru uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku. Nie należy składać osobnych wniosków do każdej ze szkół.