• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Informacja z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie Uchwały Nr LI/391/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr 161/2023 Starosty Krakowskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia o konsultacjach i ustalenia szczegółowych zasad konsultowania projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, poddano konsultacjom projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.  

Projekt Programu zamieszczony został na:
– stronie internetowej:
Starostwa Powiatowego w Krakowie,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego,
– w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe – Programy i Sprawozdania oraz
– na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.  

Konsultacje były prowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii (w wersji papierowej lub elektronicznej) w zakresie konsultowanego projektu w terminie od dnia 19 września do 29 września 2023 r.

W określonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie do Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.  

Informacje z przeprowadzonych konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Krakowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie.  

Pliki do pobrania

Uchwała Nr 258/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 11 października 2023 r.
Plik:5.-Uchwala-w-sprawie-stanowiska-w-przedmiocie-konsultacji-Programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-2024.doc
Rozmiar:42 KB
Pobierz plik