• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Kandydat na społecznego opiekuna zabytków zgłasza wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków wolę pełnienia funkcji społecznego opiekuna zabytków. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wnioskuje do Starosty Krakowskiego o ustanowienie społecznego opiekuna zabytków. W przypadku braków formalnych wzywa się do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we skazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. Starosta Krakowski ustanawia osobę fizyczną społecznym opiekunem zabytków lub nadaje osobie prawnej uprawnienia społecznego opiekuna zabytków oraz zawiadamia o ustanowieniu społecznego opiekuna zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Następnie wydaje:

  • osobie fizycznej – legitymację społecznego opiekuna zabytków;
  • osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zaświadczenie o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków.

Kontakt:

Sekretariat Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Joanna Lebica Pokój 104, tel. 12-397-95-78 orb@powiat.krakow.pl