• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Nazwa Komisji

Data i godzina

Komisja Rewizyjna

25 kwietnia 2023 r., godz. 08.30

Komisja Budżetu i Rozwoju

24 kwietnia 2023 r., godz. 14.00

Komisja Statutowo-Regulaminowa

25 kwietnia 2023 r., godz. 11.00

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

19 kwietnia 2023 r., godz. 13.00

Komisja Edukacji Publicznej

20 kwietnia 2023 r., godz. 13.00

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

21 kwietnia 2023 r., godz. 12.00

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

24 kwietnia 2023 r., godz. 11.00

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

25 kwietnia 2023 r., godz. 07.30

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

25 kwietnia 2023 r., godz. 10.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

18 kwietnia 2023 r., godz. 11.00

LII sesja Rady Powiatu w Krakowie 26 kwietnia 2023 r., godz. 11.00

1. Bezpieczeństwo  sanitarne w powiecie krakowskim informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

2. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – sprawozdanie za rok 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

3. Realizacja programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022 w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki,

2) pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

3) ochrony i promocji zdrowia,

4) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

5) porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności,

6)ekologii i ochrony zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego.