• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Wzór oświadczenia art. 4 ust. 2 ustawy (do pobrania) plik o tym samym tytule znajduje się w załączeniu.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm. ).

Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Krakowie oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Wzór oświadczenia dot. pomocy de minimis (do pobrania) plik o tym samym tytule znajduje się w załączeniu.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Pliki do pobrania

Wzór oświadczenia dot. pomocy de minimis
Plik:wzor_oswiadczenia_dot._pomocy_de_mininis.pdf
Rozmiar:447,64 KB
Pobierz plik
Wzór oświadczenia art. 4 ust. 2 ustawy
Plik:oswiadczenie_art_4_ust_2_ustawy.pdf
Rozmiar:200,89 KB
Pobierz plik