• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Powiat Krakowski przystąpił w 2023 roku do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Pracy.

Celem Programu jest wsparcie finansowe powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego w okresie czerwiec 2023 – listopad 2023.

Całkowita wartość realizacji zadania w okresie: czerwiec 2023 – listopad 2023 wyniosła 540.167,83 zł

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy: 254.300,00 zł

Data zawarcia umowy Pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Krakowskim o dofinansowanie zadania: grudzień 2023