• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

W 2021 roku został uruchomiony program „Kapliczki Powiatu Krakowskiego”, w ramach którego udzielana jest dotacja z budżetu Powiatu Krakowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu krakowskiego.

 

W 2022 r. został ogłoszony kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji.

 

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właściwą opiekę nad zabytkowymi kapliczkami, stanowiącymi charakterystyczny element podkrakowskiego krajobrazu oraz ważną część dziedzictwa kulturowo-religijnego.

 

Na co można dostać dotację?

Dotacja będzie udzielana na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach, które:

 •  położone są na terenie powiatu krakowskiego,
 • wpisane są do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

 

Warto pamiętać, że są to warunki konieczne, które musi spełniać kapliczka wskazana we wniosku o udzielenie dotacji.

 

Zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych będących przedmiotem wniosku powinien obejmować kompleksową konserwację lub restaurację zabytkowej kapliczki wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. Dotacja może obejmować finansowanie nakładów koniecznych na konkretne prace czy działania. Ich wykaz znajduje się w Uchwale Rady Powiatu w Krakowie, którą można znaleźć pod linkiem wskazanym na dole strony (Dokumenty, które warto znać).

 

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 70% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kapliczce wpisanej do rejestru zabytków lub znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków.

 

Kto może dostać dotację?

Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną (np. gminę, parafię, organizację pozarządową), finansującą prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy kapliczce, a także posiadającą tytuł prawny do kapliczki, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 

Warto pamiętać, że jednym z załączników do wniosku jest dokument potwierdzający tytuł prawny do kapliczki. 

 

Kiedy złożyć wniosek o udzielenie dotacji?

Nabór wniosków o udzielenie dotacji trwa od 1 do 31 października 2022 roku (z terminem realizacji zadania do 30 listopada 2023 roku).

 

Jak otrzymać dotację?

Droga do otrzymania dotacji jest prosta i przebiega w kilku krokach:

 

1. WYPEŁNIENIE WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej (poniżej w sekcji: Dokumenty do pobrania) lub otrzymać w Biurze Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, III piętro, pok. 320.

W ramach naboru można złożyć maksymalnie dwa wnioski o udzielenie dotacji na prace przy dwóch różnych kapliczkach.

 

2. ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI

Należy pamiętać, że razem z wnioskiem o udzielenie dotacji należy złożyć odpowiednie załączniki. Wykaz załączników znajduje się we wniosku – część VIII. Załączniki. Należy zwrócić uwagę by uzupełnić wszystkie pola we wniosku, a sam dokument opatrzyć podpisem oraz pieczęcią (jeśli dotyczy) przez osoby uprawnione.

Wniosek o udzielenie dotacji w formie papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, parter. Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Nie gwarantuje się również przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

3. OCENA WNIOSKÓW

Oceny wniosków dokona komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Krakowie. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji dla Wnioskodawcy podejmie Rada Powiatu w Krakowie w formie uchwały.

 

4. PODPISANIE UMOWY I OTRZYMANIE DOTACJI

Jeśli wniosek znajdzie się na liście wniosków, którym została przyznana dotacja, Wnioskodawca zostanie zaproszony na podpisanie umowy. W umowie zostaną określone zasady wypłaty dotacji, termin realizacji zadania, jak również zasady rozliczenia dotacji. Po podpisaniu umowy można przystąpić do realizacji zadania i wydatkowania środków.

 

5. ZAKOŃCZENIE PRAC I ROZLICZENIE W ROKU OTRZYMANIA DOTACJI

Należy pamiętać, że prace przy kapliczce muszą zostać zakończone i rozliczone w roku otrzymania dotacji. W terminie 30 dni od daty zakończenia prac przy kapliczce, należy złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, zawierające rozliczenie finansowe.

 

Dokumenty, które warto znać

1. Uchwała Nr XXIX/332/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu krakowskiego (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2021 r. poz. 1861):

2. Uchwała Nr 128/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie trybu prac komisji oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu krakowskiego oraz przyjęcia wzoru umowy, sprawozdania końcowego z realizacji zadania oraz klauzuli informacyjnej RODO:

 • Uchwała przedstawia procedurę oceny wniosków o przyznanie dotacji, a także określa wzór umowy, sprawozdania końcowego z realizacji zadania oraz klauzuli informacyjnej RODO,
 • Załącznikami do uchwały są następujące dokumenty: wzór umowy o udzielenie dotacji, wzór sprawozdania, wzór klauzuli informacyjnej RODO, wzór karty oceny wniosku,
 • Uchwała dostępna do pobrania poniżej

 

Kontakt w sprawie programu „Kapliczki Powiatu Krakowskiego”:

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Biuro Strategii i Rozwoju
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, III piętro, pok. 320.
e-mail: bsr@powiat.krakow.pl
tel.: (12) 39 79 320

Pliki do pobrania

Uchwała Nr 128/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Plik:Uchwala-Zarzadu-nr-128.2021.pdf
Rozmiar:7,44 MB
Pobierz plik
Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Krakowskiego na lata 2019-2022
Plik:Program-Opieki-nad-Zabytkami-Powiatu-Krakowskiego.docx
Rozmiar:453,99 KB
Pobierz plik
Formularz wniosku o udzielenie dotacji
Plik:Formularz-wniosku-o-udzielenie-dotacji.docx
Rozmiar:40,04 KB
Pobierz plik
Wzór umowy o udzielenie dotacji
Plik:Wzor-umowy-o-udzielenie-dotacji.docx
Rozmiar:30,68 KB
Pobierz plik
Załącznik nr 1 do umowy o udzielenie dotacji – Zaktualizowana kalkulacja kosztów i harmonogram realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kapliczce
Plik:Zal.-nr-1-do-umowy-o-udzielenie-dotacji.docx
Rozmiar:15,22 KB
Pobierz plik
Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania
Plik:Wzor-sprawozdania-koncowego-z-realizacji-zadania.docx
Rozmiar:23,09 KB
Pobierz plik
Wzór klauzuli informacyjnej RODO
Plik:Wzor-klauzuli-informacyjnej-RODO.docx
Rozmiar:17,16 KB
Pobierz plik
Karta oceny wniosku
Plik:Karta-oceny-wnioskow.docx
Rozmiar:39,68 KB
Pobierz plik
Pytania i odpowiedzi
Plik:Pytania-i-odpowiedzi-.pdf
Rozmiar:155,31 KB
Pobierz plik
Pytania i odpowiedzi
Plik:pytania-szkolenie.docx
Rozmiar:17,69 KB
Pobierz plik
Materiały ze szkolenia
Plik:Szkolenie-pazdziernik-2022.pdf
Rozmiar:5,21 MB
Pobierz plik